Общи условия

Общи условия

Общи условия за използване на услугите, предоставяни от JobTime.bg

„АМ ФУУДС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лев Толстой“ 40, вх. Е, ет. 3, ап. 99, ЕИК: 200793884, предоставя набор от услуги чрез интернет-страницата си JobTime.bg (JobTime), като предоставяните услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези Общи условия, на Политиката за поверителност на личните данни и на Политиката за бисквитките.

Термините „Клиент“, “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи JobTime. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в JobTime през работодателски профил. “Търсещ работа”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в JobTime през профил за търсещи работа.

Общи правила:

 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от JobTime, както и правата и задълженията на JobTime и Клиента във връзка с тези услуги. Използването на която и да е от услугите на JobTime е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между „АМ ФУУДС“ ЕООД и всеки от Клиентите.
 2. Цялата информация, съставянето и подредбата на JobTime, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на „АМ ФУУДС“ ЕООД. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на „АМ ФУУДС“ ЕООД, захранването на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 3. Всички търговски и запазени марки и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 4. „АМ ФУУДС“ ЕООД има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на JobTime чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване „АМ ФУУДС“ ЕООД ще съобщава на Клиента. Клиентът има право, след запознаването си с промените и евентуално несъгласие с тях, да прекрати занапред договорните си отношения с „АМ ФУУДС“ ЕООД и да престане да използва предоставяните чрез JobTime услуги.
 5. Клиентът е отговорен за всяка употреба на JobTime. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми JobTime за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 6. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.
 7. „АМ ФУУДС“ ЕООД не е работодател по отношение на използването на JobTime и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал чрез JobTime.
 8. С приемането на настоящите условия Клиентът се счита информиран, че контактите между търсещите и предлагащи работа на платформата JobTime са преки и кандидатурите постъпват директно при работодателите, които могат да запазят копие от тези кандидатури в тяхна собствена база данни, като в тези случаи „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.
 9. „АМ ФУУДС“ ЕООД не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Клиентите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви, получените кандидатури и качените от Клиентите автобиографии. С приемането на настоящите условия Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в JobTime.
 10. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
 11. Клиентът се задължава да използва JobTime законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез JobTime материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба. Клиентът няма право да публикува реклама на други продукти и/или услуги без предварителното съгласие на „АМ ФУУДС“ ЕООД.

Правила за използване на информацията:

 1. Клиентът декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.
 2. Клиентът се съгласява, че ще използва JobTime в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство.
 3. Клиентът няма право:

14.1. да предава, разпространява, запазва или унищожава съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени интереси или права и законни интереси на трети лица;

14.2. да публикува материали, които са c дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността или права на трети лица;

14.3. да изпраща непълни, неверни или погрешни данни или информация, която не е негова собственост;

14.4. да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, „клубни приятелства“, договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;

14.5. да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;

14.6. да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;

14.7. да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика;

14.8. да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;

14.9. да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;

14.10. да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;

14.11. да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

 1. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 2. Клиентът има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на „АМ ФУУДС“ ЕООД.
 3. JobTime има право да прекрати предоставяната услуга в случай че има подозрения за нарушаване на настоящите Общи условия.
 4. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:
  1. да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  1. да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  1. да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  1. да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  1. да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
 5. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Услуги за търсещи работа:

 1. Услугите за търсещи работа са безплатни, освен ако търсещият работа не реши да закупи CV пакет, подробностите за който са посочени в Начало/CV пакети.
 2. Търсещите работа могат да бъдат както регистрирани, така и нерегистрирани потребители.
 3. Регистрация на търсещи работа потребители:

22.1. За да се регистрира потребителят попълва регистрационната форма, в която въвежда имената си, e-mail адрес и парола за достъп.

22.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.

22.3. След потвърждаване потребителят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTime. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

 1. Регистрираният в секция „Служители“ потребител има възможност да кандидатства по обяви за работа, да прикачва и поддържа автобиография от външен файл, чрез която да бъде откриван от потенциални работодатели, да проследява кандидатурите, които е извършвал през сайта, както и да получава автоматични известия за нови обяви по определени критерии.
 2. По обяви за работа могат да кандидатстват и само регистрирани търсещи работа потребители.
 3. Клиент, търсещ работа, не може да кандидатства два пъти за една обява с един и същ e-mail адрес. Кандидатите не могат да впишат в полето “e-mail адрес” e-mail адреса, с който съществува работодателска регистрация.
 4. Когато търсещ работа, кандидатства по обява за работа, данните, свързани с тази кандидатура (e-mail адрес, име на потребителя, автобиография, с която е кандидатствал и мотивационно писмо) остават записани в системата на JobTime за срок от 6 месеца след изтичане на обявата, по която е кандидатствано. След този срок кандидатурите се изтриват.
 5. Регистрираните търсещи работа могат да качват в профила си автобиография от външен файл и да предоставят достъп до нея за преглед от потенциалните работодатели за срок от 4 месеца. Тази функционалност дава възможност за осъществяване на директен контакт между търсещите и предлагащи работа. В посочения срок регистрираните потребители могат свободно да преглеждат, редактират, коригират информацията, съдържаща се в качените от тях документи, както и да откажат услугата.
 6. Секция “Служители“:

28.1. “Служители” е персонализирана секция в JobTime за физически лица, търсещи работа. Само регистрирани потребители имат достъп до нея.

28.2. При регистрация JobTime изисква информация като име, e-mail и парола.

28.3. Регистрираният в “Служители” потребител може да кандидатства по публикувани обяви за работа, както и да бъде обект на търсене от потенциални работодатели.

28.4. Регистрираният в “Служители“ потребител има възможност да получава уведомяване по e-mail за нови позиции, отговарящи на предварително зададени от потребителя критерии.

 1. Секция “Обяви”:

29.1. Тази секция дава възможност на всеки Клиент – търсещ работа (както регистриран, така и нерегистриран) да търси и преглежда всички публикувани обяви за работа.

29.2. Клиентът може чрез JobTime да изпрати по e-mail публикувана в сайта обява за работа, да я харесва и споделя в социални платформи.

29.3. Клиентът може да кандидатства по публикуваните в JobTime обяви чрез изпращане на работодателя на автобиография (с или без мотивационно писмо), прикачени от външен файл.

 1. Клиентът, търсещ работа, има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни от JobTime за търсещи работа, включително публикуваните съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване, насоки за успешно представяне по време на интервю и за оценка на отправеното предложение за работа.

Услуги за работодатели

 1. Секцията “Работодатели“ е персонализирана за Клиенти-работодатели. Всички потребители, регистрирани и нерегистрирани, имат достъп до нея.
 2. Регистрация на работодатели:

32. 1. За да се регистрира, работодателят попълва регистрационната форма.

32.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.

32.3. След потвърждаване работодателят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTime. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

 1. Регистрираният Клиент – работодател има възможност да получи следните видове услуги: (ще се появяват ли въобще засега?)

33.1. Платени услуги

33.1.1. пакет „E Silver”

33.1.2. пакет „E Gold”

33.1.3. пакет “E Platinum”

33.2. Безплатни услуги

33.2.1. Публикуване на безплатна обява

 1. Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Клиенти-работодатели, са публикувани в детайлите на всеки отделен пакет за платени услуги.
 2. JobTime не носи отговорност за авторските права върху изображенията, качени от работодателите в техните обяви и профили.
 3. С цел предпазване на работодателите, публикуващи обяви в JobTime, от получаване на нежелани съобщения и спам, потребителите няма да имат достъп до e-mail адрес за контакт в обявите. Кандидатурите по обявите ще бъдат изпращани на e-mail адреса на работодателите през системата на JobTime и ще се съхраняват в техните профили за период от 6 месеца след изтичане на обявата. В посочения срок, освен чрез e-mail, работодателите ще имат достъп до получените кандидатури и чрез своята регистрация в JobTime.

Други услуги

 1. При съгласие на Клиент, независимо дали е търсещ работа или работодател, JobTime може да използва предоставената от Клиента информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента или да се свърже с Клиента във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай че клиентът e изразил съгласие, JobTime може да изпраща на посочения от клиента e-mail, рекламни съобщения и/или бюлетини на JobTime.

Отговорност на „АМ ФУУДС“ ЕООД

 1. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни „АМ ФУУДС“ ЕООД обработва личните данни на субектите с оглед целите, определени от администратора, публикувал обява за предлагане на работа. В съответствие с нормативните изисквания, с Политиката за поверителност и Вътрешните правила за поведение, „АМ ФУУДС“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на обработване на личните данни на субектите. В случай на нарушение на тази сигурност обаче, в изпълнение на чл.33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, „АМ ФУУДС“ ЕООД уведомява КЗЛД и/или субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за съответното нарушение.
 2. „АМ ФУУДС“ ЕООД не може и не потвърждава, че всеки Клиент е този, за когото се представя. „АМ ФУУДС“ ЕООД не може и не се замесва в отношенията между клиентите и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече клиенти, „АМ ФУУДС“ ЕООД (и неговите служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.
 3. „АМ ФУУДС“ ЕООД по правило не контролира информацията, предоставена от клиентите на разположение в интернет страницата JobTime.bg. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Общи условия, „АМ ФУУДС“ ЕООД може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване на информацията. „АМ ФУУДС“ ЕООД има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност на личните данни и/или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.
 4. „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от интернет страницата на JobTime. При никакви обстоятелства „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез JobTime. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез JobTime.
 5. „АМ ФУУДС“ ЕООД, неговите собственици, управители и служители не гарантират, че JobTime ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на JobTime, както и за точността и достоверността на съдържанието на обявите, на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставени от клиентите.
 6. „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай „АМ ФУУДС“ ЕООД уведомява КЗЛД, съответно субектите, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е узнал.
 7. „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация.
 8. „АМ ФУУДС“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Отговорности на Клиента

 1. Клиентът изрично се съгласява да не търси отговорност от „АМ ФУУДС“ ЕООД за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 2. Клиентът се задължава да не търси отговорност от „АМ ФУУДС“ ЕООД, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на JobTime от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
 3. „АМ ФУУДС“ ЕООД обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена обява/позиция. При обработване на личните им данни субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на „АМ ФУУДС“ ЕООД. В случай че субектът на данни прецени, че „АМ ФУУДС“ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни.

За да използвате този сайт, трябва да приемете настоящите Общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите, предоставяни от JobTime. Всеки потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в JobTime.